Archiv pro rok: 2024

Rámcový plán činnosti na rok 2024

  1. Otevřeně chceme hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tím k odtabuizování duševních nemocí. Jsme ochotní předávat své zkušenosti s psychickými poruchami duševně nemocným, jejich blízkým a přátelům, kteří projeví zájem.
  2. Spolupracovat s Centrem duševního zdraví v Přerově. Společně s odborníky na duševní zdraví uspořádáme 3 besedy na zvolená témata pro členy spolku, rodinně příslušníky a veřejnost.
  3. Pověření členové spolku se budou zúčastňovat rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR (SPDN ČR). Seminářů o sociálních službách pořádaných Přerovskou sekcí UNO a Olomouckým krajem.
  4. Budeme veřejně informovat o naší činnosti na webových stránkách www.snadnoprerov.cz a na nástěnkách spolku.
  5. Uspořádáme rekondičně poznávací výlety za kulturními a historickými památkami: Čechy pod Kosířem, Hradec nad Moravicí, Litomyšl.
  6. Rekondiční poznávací pobyt: Sulovské skály, Slovensko.
  7. Společenský večer na závěr roku 2024.

Váš zájem o naši činnost by nás moc potěšil a rádi Vás mezi námi uvítáme! Najdete nás v klubovně Alfa handicap na Náměstí Svobody 16, kde se pravidelně jednou měsíčně scházíme. Volejte: 606 572 831 – František Raška, předseda spolku.

Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2023

PROFIL SPOLKU
Občanský spolek SNADNO, z.s. Přerov sdružuje osoby trpící některou z forem
psychických poruch, jejich rodinné příslušníky a přátele.
Společnými a hlavními cíli je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání
životních potřeb, výměny zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Činnost spolku
byla v roce 2023 zaměřena na aktivity, které tyto cíle naplňují.
Činnost spolku byla v r. 2023 zahájena schválením plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023 na
valné hromadě 24.2. 2023, které předcházely přípravné porady spolku 20.1. a 17.2.
Členskou základnu tvořilo ke 31.12.2023 20 členů toho byli v témže roce tři přijati. Zuzana
Hamáčková, Jiří Kábele, Pavlína Cahliková. Činnost spolku byla řízena pětičlennou radou
spolku s jejím předsedou Františkem Raškou, jeho zástupcem Petrem Matyášem a členy rady
Hankou Raškovou, Monikou Frélichovou, Jiřím Tomečkem a revizorkou spolku Pavlou
Kopeckou. Rada spolku působí od svého zvolení na valné hromadě v r. 2022. Na jednání
rady byly zvaní ostatní členové spolku a za jejich přispění byly akce organizovány podle
plánu činnosti roku 2023.
Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využíval za
úplatu klubovnu Alfa Handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Pokračování textu Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2023