Stanovy

STANOVY

spolku občanů

SNADNO, z.s. Přerov

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

  1. Název spolku: SNADNO, z.s. Přerov

  2. SNADNO, z.s. Přerov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu podle zák.č.89/2012 Sb.

  3. SNADNO, z.s. Přerov vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a závaznými právními předpisy

  4. Sídlo SNADNO, z.s. Přerov: U výstaviště 523/1, 750 02 Přerov

  5. IČO: 22743812

Čl. II

Statut spolku

– Spolek je dobrovolné, nezávislé sdružení občanů na základě společného zájmu, sdružující osoby s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele z řad laické i odborné veřejnosti

– Spolek je právnickou osobou.

– Spolek je založen podle zák.č.89/2012 Sb. v platném znění.

– Spolek má celostátní působnost.

Čl. III

Cíle spolku

Hlavními cíli je doplnění chybějících článků péče pro osoby s duševní onemocněním, jejich příbuzné a přátele formami:

– poskytnutí prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností a pomocí s duševním onemocněním svým, svých příbuzných, přátel a pomoci s integrací do běžného života,

– zajišťování odborných přednášek, poradenské činnosti a besed pro své členy jejich příbuzné, přátele a širokou veřejnost,

– spoluprací s lékařskými odborníky psychosociálního centra v Přerově a s členy Obecně prospěšné společnosti při psychosociálním centru v Přerově,

– aktivní podpory svépomocné skupiny osob s duševní onemocněním při psychosociálním centru v Přerově,

– celostátní a reciproční spolupráce s oblastními spolky stejného zaměření a zastoupením  ve Sdružení pomoci duševně nemocným ČR z.s. (SPDN ČR)

Za tímto účelem budou členové spolku:

–  veřejně obhajovat práva a zájmy lidí osob s duševním onemocněním,

– veřejně propagovat otevřený přístup a toleranci k osobám s duševním onemocněním a usilovat o postupné odstraňování stigmatu duševních nemocí,

– sdružovat, spravovat a účelně využívat prostředky získané pro pomoc osobám s duševním onemocněním

– iniciovat, podporovat a navazovat spolupráci s odbornou i laickou veřejností,

– iniciovat a vytvářet program využití volného času osob s duševním onemocněním.

Čl. IV

Členství

Řádné členství:

1. Členem spolku mohou být osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku.

2. O přijetí člena spolku rozhoduje, na základě písemné přihlášky, Rada spolku.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

a, vystoupení člena písemným oznámením radě,

b, úmrtím člena,

c, u právnické osoby jejím zrušením,

d, zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

e, zánikem spolku.

5.Dokladem členství je potvrzená přihláška předsedou Rady spolku.

Čestné členství:

a, uděluje Rada spolku většinovým odhlasováním osobě, která se významně přičinila na plnění cílů spolku,

b, čestné členství musí být stvrzeno souhlasem jíž je uděleno, která tímto současně získává práva spolku.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a, účastnit se jednání Členské schůze a Rady spolku,

b, volit a být volen do všech orgánů spolku,

c, obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d, být informován o záměrech a činnosti a vyjadřovat se k nim,

e, odvolat se při sporných záležitostech k členské schůzi a žádat o její rozhodnutí

2. Člen má povinnosti zejména:

a, platit členské příspěvky a dodržovat stanovy,

b, aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou statutární orgány kolektivní:

a, Členská schůze – všichni řádní členové spolku,

b, Rada spolku – řádní členové spolku volení Členskou schůzí na 3 leté období,

c, předseda, místopředseda – členové Rady spolku volení Radou spolku na 3 leté období.

         d, revizor – volený členskou schůzí na 3 roky

Čl. VII

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členskou schůzi svolává podle potřeby Rada spolku, nejméně však 1x ročně.

4. Členská schůze:

a, rozhoduje o změnách stanov spolku,

b, schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,

c, volí a odvolává členy Rady spolku a revizora

d, rozhoduje o zrušení členství,

e, rozhoduje o počtu členů rady,

f, rozhoduje o zrušení spolku.

         g, schvaluje roční výši členských příspěvků.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. VIII

Rada spolku

1. Rada spolku je 5-ti členným výkonným orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá Členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členských schůzí..

2. Členové rady jsou voleni Členskou schůzí na 3 leté období

3. Radu svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda dle potřeby nejméně však 4 x ročně.

4. Rada spolku má následující pravomoci:

a, volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b, koordinuje činnost spolku,

c, svolává Členskou schůzi,

d, zajišťuje vypracovávání plánu činnosti a zprávu o činnosti,

e, spravuje majetek a zajišťuje zpracovávání účetní uzávěrky,

f, zajišťuje administrativu vedení, jejich archivaci a skartaci,

g, rozhoduje o přijetí za člena spolku.

Čl. IX

Předseda, místopředseda

1. Předseda a místopředseda je statutárním orgánem spolku.

2. Předseda a místopředseda zastupují spolek na venek společně i samostatně. Vždy

však v souladu s usneseními Rady spolku.

3. Předseda a místopředseda jsou volení Radou spolku na 3 leté období, přičemž mohou být

voleni i opakovaně.

4. Předsedu a místopředsedu odvolává Rada spolku.

5. Předseda řídí Členskou schůzi.

6. Předseda svolává a řídí zasedání Rady spolku.

7. V nepřítomnosti předsedy ji řídí a svolává místopředseda.

Čl. X

Revizor

1.Revizor je kontrolním orgánem spolku.

2. Revizor je volený Členskou schůzí na dobu tří let.

3. Provádí roční revizi předložených podkladů o hospodaření spolku a inventarizaci majetku

za uplynulé roční období předložených radou spolku.

4.Nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o kontrolní činnosti,

dohlíží na to, že ústav vyvíjí činnost v souladu se zákony, statutem a zakládací listinou ústavu.

5.Funkce revizora zaniká:

     a, úmrtím

     b, písemným odstoupením k rukám předsedy nebo místopředsedy,

     c, zánikem členství ve spolku,

     d, zánikem spolku.

 

Čl. XI

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a, členské příspěvky, jejichž výši schvaluje Členská schůze

b, dary, dotace, granty a příspěvky právnických a fyzických osob

3. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Členské

schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

5. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu a

v pokladně spolku.

6. Právo spravovat finanční prostředky přísluší Radě spolku.

7. Právo podpisu přísluší předsedovi a místopředsedovi Rady spolku.

Čl. XII

Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi.

 

Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí.

Tyto stanovy byly schváleny dne 25. února 2022.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *