Archiv autora: jiri.podvolecky@volny.cz

Rekondiční výlet do Radíkova

Dne 19. června se konal rekondiční výlet do Radíkova. Přesněji řečeno na pevnost Radíkov (Fort pozn. red.) a na sv. Kopeček u Olomouce. Většina členů výletu jela auty z Přerova a dva jeli vlakem a autobusem na parkoviště pod zoologickou zahradou. Šlo se odtud do Radíkova, kde byla zastávka na občerstvení a pak následovala prohlídka pevnosti s průvodcem. Z Radíkova nás potom zavezl autobus zpět do blízkosti zoo a na sv. Kopeček. Po krátkém občerstvení jsme se šli podívat do baziliky. Po absolvování komentované prohlídky jsme se ještě šli podívat na dům J. Wolkera a nedalekou vyhlídku, kde jsme se rozešli a odjeli domů.

Rekondiční pobyt 2021

Pobyt byl určen pro členy občanského spolku SNADNO z. s. Přerov, členy svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově, CDZ a jejich rodinné příslušníky a přátele. Hlavními cíly a účely pobytu bylo zlepšení duševní a fyzické kondice osob s duševním onemocněním, kteří dodržují léčebný režim a zúčastňují se terapií organizovaných se obecně prospěšnou společností DUŠEVNÍ ZDRAVÍ o. p. s. při psychosociálním centru v Přerově. Na pobytu se obzvláště dařila vzájemná a neformální výměna zkušeností s duševním onemocněním, léčebných postupech a stigmatizací duševních nemocí. Pobyt byl realizovám v Chráněné Krajiné Oblasti (CHKO) Pálava uprostřed prastaré kulturní krajiny Jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným oblastem českých zemí. Ubytováni jsme byli v Mikulově v Prádninovém domě u Mikulinců. Bohatý program se odehrával v době od 8.8 do 13.8 2021, plus dva dny na dopravu tam a zpět.

SNADNO, z. s. Přerov

SNADĚJÍ A DŮVĚROU NAPROSTO OTEVŘENĚ

Rámcový plán činnosti spolku na rok 2021

 1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů  trpících psychickou poruchou.
 1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování DN.
 1. Spolupracovat s Centrem Duševní zdraví, o.p.s. v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.
 1. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s. , seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
 1. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.
 1. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
 • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
 • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tématikou.
 • Rekondiční pobyt ve vybrané lokalitě.
 • Pravidelná spolková sezení s povídáním na dané téma.
 • Společenský večer na závěr roku 2021.

Projednáno a schváleno v Přerově na VH spolku dne: 26. 2. 2021