Archiv rubriky: Nezařazené

Články, které se nikam jinam nehodí.

SNADNO, z. s. Přerov

SNADĚJÍ A DŮVĚROU NAPROSTO OTEVŘENĚ

Rámcový plán činnosti spolku na rok 2021

 1. Vzájemnou výměnou zkušeností s duševním onemocněním přispějeme ke zkvalitnění života a zvládání životních situací občanů  trpících psychickou poruchou.
 1. Budeme otevřeně hovořit o problematice psychických poruch a přispívat tak k odtabuizování DN.
 1. Spolupracovat s Centrem Duševní zdraví, o.p.s. v Přerově a dle možností pomáhat rodičům DN. Rozšíříme naši členskou základnu a klub rodičů DN.
 1. Pověření členové rady spolku se budou zúčastňovat schůzí rozšířeného výboru Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR z. s. , seminářů a školení v oblasti sociálních služeb, poradenství a příslušné legislativy, pořádaných UNO Olomouckého kraje a zapojíme se do akcí pořádaných Přerovskou sekcí UNO.
 1. Pravidelně budeme informovat veřejnost o naší činnosti na webových stránkách http://www.snadnoprerov.cz/ , v Přerovském deníku a na spolkových nástěnkách.
 1. Pro členy spolku a svépomocné skupiny, rodinné příslušníky a přátele uspořádáme:
 • Přednášku s besedou o psychických poruchách na vybrané téma.
 • Rekondičně poznávací výlety s turistickou, kulturní a historickou tématikou.
 • Rekondiční pobyt ve vybrané lokalitě.
 • Pravidelná spolková sezení s povídáním na dané téma.
 • Společenský večer na závěr roku 2021.

Projednáno a schváleno v Přerově na VH spolku dne: 26. 2. 2021

Zpráva o činnosti

občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov

za rok 2020

Profil spolku a hlavní cíle: příloha č.6

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele. Hlavním a společným cílem členů spolku je vzájemná pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním a výměna zkušeností s nemocí v praktickém životě. Zvyšování znalostí  problematiky života s duševním onemocněním pomocí odborných přednášek a besed se zapojení rodinných příslušníků klubu rodičů a přátel DN. V uplynulé sezóně tvořilo členskou základnu 12 členů. Spolek řídíla a organizovala 5-ti členná rada spolku dle schválených programových dokumentů pro rok 2020 za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku v loňském roce bylo možno v důsledku epidemiologických vládních nařízení COVID 19 realizovat pouze při rozvolnění v letních měsících.

Veřejně prospěšná činnost:

Byla zůžena na získávání nových informací v oblasti sociálních služeb, činnosti terénní služby při CDZ v Přerově a činnosti Občanského spolku pomoci duševně nemocným ČR, který spolupracuje na tvorbě reformy psychiatrie v ČR a jenž je nápomocen v případech porušování práv pacientů či nevhodného chování ošetřujícího personálu při hospitalizacích.

Byli jsme nápomocni s osvětou duševních nemocí na  nástěnkách psychocentra v Přerově a v klubovně Alfa handicap Přerov, na webových stránkách.

Spolupráce:

S Duševním zdravím o.p.s. Přerov.Zúčastnili jsme se „Dne duševního zdraví“ a seznamovali jsme veřejnost s činností spolku formou osobní agitace a prostřednictvím prezentačních knih.

Dále byla prohloubena spolupráce s týmem terénní služby Centra Duševního Zdraví v Přerově při pomoci rodičům DN a klubu rodičů. Průběžně byla realizována vzájemná spolupráce s ROTARY klubem Přerov, dohodnuta na valné hromadě v roce 2019 za účasti zástupců ROTARY klubu. V roce 2019 jsme obdrželi dva finanční dary, jeden na nákup tabletu a jeden v hotovosti. Celková darovaná finanční částka činila 7 000,-Kč.

Podpora:

Členům svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově formou částečné náhrady finančních prostředků při jejich účasti na akcích spolku.

Rekondice:

Uspořádali jsme rekondiční pobyt ve Velkých Karlovicích na chatě Ve dvoře ve dnech 13. až 17. srpna. Účastnilo se celkem 11 osob z toho 9 členů spolku, 2 členové svépomocné skupiny.

Hlavní cílem a účelem pobytu bylo zlepšení psychické a fyzické kondice osob trpících některou z forem psychických poruch. Vzájemná výměna zkušeností s problematikou duševních nemocí, léčebných postupech a hospitalizacích. K tomuto účelu byl zvolen program a organizace pobytu. Jeho první součástí byla mimo jiné prohlídka Karlovského muzea, Karlovského dřevěného kostelíka z roku 1754, galerie soch Pluskovec s občerstvením v rekreačním zařízení Kyčerka. V následujících dnech exkurze v továrně na výrobu dekorativního skla Crystalex Karolinka, návštěva sklářské prodejny a sklářského muzea s infocentrem a videoprojekcí o historii sklářství v Karolince. Příjemné posezení s obědem ve stylové restauraci Raťkovský šenk bylo zúročením hezkých prožitků a poznání. Třetím den byl dnem turistiky s návštěvou Soláně s okružní procházkou po naučné stezce, prohlídkou Galerie v přírodě, návštěvou infocentra Zvonice s výtvarným centrem a nákupem suvenýrů. V Horském hotelu Čarták s rezervací a dobrým obědem jsme se loučily s vrcholy Soláně. Zpáteční turistická stezka nás provázela střídavě lesem s loukami s panoramatickými výhledy zpět do Karlovic. A cestou jsme si nasbírali pár hub na večerní smaženici. Předposlední den si mohl každý vybrat dle svých možností, buď zdolání vrcholu Kyčerka (743m) nebo k libovolnému odpočinku na chatě. Volné chvíle a odpočinek na chatě po denních aktivitách jsme trávili společnou zábavou a scénkami nebo hrami. Příjemným zpestřením a pobavením bylo vystoupení folkové skupiny RENSI, kteří nám v podvečer předposledního dne pobytu přijeli zahrát a zazpívat. Nechybělo ani posezení u ohniště s opékáním buřtů. Potraviny jsme si sami společně nakupovali a individuálně připravovali. Výhodou bylo, že jsme měli chatu Ve dvoře sami pro sebe a mohli využívat dvě osobní doprovodná vozidla. Finanční náklady na dopravu tam a zpět, místní veřejnou dopravu, exkurzi a vstupné do muzeí byly vyčleněny a použity s finančních prostředků spolku. Ubytování, stravu, náklady na osobní doprovodná vozidla a odměnu hudebníkům si účastníci hradili sami.

Poznávací výlety:

27.dubna jsme absolvovali výlet do Štramberka na Štramberskou Trúbu. Po příjezdu do Štramberka jsme nastoupili pěší tůru po NS Lašská – Štramberk až k Národnímu sadu. Na tří a půl kilometrech NS Národního sadu s kopcovitým zalesněným terénem a pěšinkami lemující bisty významných historických postav a umělců s pamětihodnostmi Lašska a geologickými a přírodními útvary jsme se podrobněji seznámili s uvedeným prostřednictvím turistického průvodce. Značená trasa nás přivedla až do historické části Štramberka na náměstí s pokračováním na Štramberský hrad – Štramberskou Trúbu. Těm, kterým zbyly síly si Štramberk a okolí prohlédli z Trúby. Ostatní si zkrátili čekání pod Trúbou s občerstvením. Následně jsme poobědvali v Restauraci Štramberk, kde podávali štramberskou panenku, která byla moc dobrá, ale bylo jí málo. Po obědě jsme si důkladně prohlédli pamětihodnosti historického náměstí nakoupili štramberské uši a vydali se na cestu domů.

1. černa jsme absolvovali výlet na Pustevny v Beskydech s prohlídkou nově vybudované Stezky Valaška. Účastnilo se celkem 5 členů spolku, 2 ze svépomocné skupiny, 1 rodinný příslušník a 2 děti.

Po zakoupení vstupenek na Stezku jsme absolvovali šestisetmetrovou procházku po vysutém dřevěném chodníku nad vrcholkami stromů s krásnými  výhledy po okolí. Součástí stezky byl Himalájský lanový chodník pro odvážnější. Na vrcholu dvaceti dvou metrové věže jsme si užili krásných panoramatických výhledů na Beskydy a pořídili bohatou fotodokumentaci. Součástí pobytu na Pustevnách byla příjemná procházka k blízkému Mořskému oku, biologicky významnému místu mokřadu se vzácnými bezobratlovci. Prohlídka turistického centra na Pustevnách s probíhajícím dětským dnem. Po dobrém obědě v Restauraci u lanovky a krátké procházce a odpočinku jsme se odebrali na zpáteční cestu k domovům.

27. záříse uskutečnilo ve venkovních prostorách klubovny Alfa Handicap přátelské posezení s grilováním s účastí 12 osob ze svépomocné skupiny a rodinných příslušníků, k příjemné atmosféře nám přispělo zpívání folkových písniček u kytary.

Konec roku patřil tradičně společenskému večírkukterý se uskutečnil v sobotu 7. prosince v klubovně Alfa handicap. Účastnilo se celkem 20 osob, členů spolku a svépomocné skupiny a rodinných příslušníků. Bohaté občerstvení jsme z části přinesli z domovů a z části nakoupili z finančních prostředků spolku. Krátce po úvodu jsme shlédli videozáznam z rekondičního pobytu ve velkých Karlovicích a zopakovali si historii spolku prostřednictvím vystavených prezentační knih. Každý účastník přispěl do dárkové tomboly a mohl si jiný dárek vylosovat.

O dárky do bohaté výherní tomboly se postarali členové rady spolku a zakoupili je z finančních prostředků spolku. K tanci a poslechu zahrála folková skupina RENSI a společně jsme si s nimi zazpívali a tancovali. .

Převážnou část finančních nákladů na pořádaných akcích si každý účastník hradil sám. Ze spolkové pokladny byly plně hrazeny pouze náklady na dopravu, vstupné, lékárnické vybavení a propagační materiály.

Na akcích vládla vzájemná pomoc a tolerance. Organizačně a programově byly akce dobře připraveny, za což náleží poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli a přispěli tak ke zdárnému průběhu. Činnost spolku byla prezentována na nástěnkách spolku, v Přerovském deníku a zdokumentována na web stránkách a ve spolkových prezentačních knihách.

Závěrem:

Můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl pro spolek úspěšným ve všech oblastech činnosti, které jsme naplánovali.

Svým členstvím a veřejnou účastí na akcích napomáháme k pozvolnému odstraňování stigmatizace duševních nemocí ve společnosti, což plně vystihuje profil našeho spolku.

Společně si přejme , aby nám naše úsilí a odhodlání vydrželo i nadále a činnost spolku se rozvíjela. Aby se rozšiřovala členská základna a mohli jsme více prezentovat naše cíle a vize ku prospěchu nás všech a ostatních, kteří projeví zájem.

Děkuji za pozornost!

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 28.2. 2020