Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2023

PROFIL SPOLKU
Občanský spolek SNADNO, z.s. Přerov sdružuje osoby trpící některou z forem
psychických poruch, jejich rodinné příslušníky a přátele.
Společnými a hlavními cíli je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání
životních potřeb, výměny zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Činnost spolku
byla v roce 2023 zaměřena na aktivity, které tyto cíle naplňují.
Činnost spolku byla v r. 2023 zahájena schválením plánu činnosti a rozpočtu na rok 2023 na
valné hromadě 24.2. 2023, které předcházely přípravné porady spolku 20.1. a 17.2.
Členskou základnu tvořilo ke 31.12.2023 20 členů toho byli v témže roce tři přijati. Zuzana
Hamáčková, Jiří Kábele, Pavlína Cahliková. Činnost spolku byla řízena pětičlennou radou
spolku s jejím předsedou Františkem Raškou, jeho zástupcem Petrem Matyášem a členy rady
Hankou Raškovou, Monikou Frélichovou, Jiřím Tomečkem a revizorkou spolku Pavlou
Kopeckou. Rada spolku působí od svého zvolení na valné hromadě v r. 2022. Na jednání
rady byly zvaní ostatní členové spolku a za jejich přispění byly akce organizovány podle
plánu činnosti roku 2023.
Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využíval za
úplatu klubovnu Alfa Handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST:
Spočívala v osvojování znalostí sociální služby a činnost terénní služby při CDZ v Přerově
včetně celorepublikových zkušeností Občanského Spolku Pomoci Duševně Nemocným ČR k
osvětě duševního zdraví. K těmto účelům slouží nástěnky v klubovně Alfa Handicap a
Psychocentra Přerov, včetně webových stránek spolku www.snadnoprerov.cz kde je
prezentována celoroční činnost spolku. Součásti spolku je klub rodičů a přátel. Členové klubu
se podílejí na přípravě akcí a aktivně se jich zúčastňují.
Všichni jsme se snažili dle svých schopností a možností veřejně přispívat k osvětě duševního
zdraví kladným přístupem k psychicky nemocným a nemocem a využívali jsme vlastních
zkušeností.


Spolupráce s Duševním zdravím o.p.s. a CDZ Přerov.
Uskutečnili jsme 3 besedy na zvolená témata z oblasti duševního zdraví.
30.3. Dopad tíživé situace na psychiku člověka, následky a ochrana.
27.7. Soužití DN v rodině a jak se bránit negativním vlivům
19.10.Jak se zbavit dotěrných myšlenek
Besed se účastnilo cekem 24 osob, členů našeho spolku, členů pobočných spolků z Alfa
handicap Přerov, rodinných příslušníků a přátel DN. Besedy měly pozitivní vliv na přítomné z
pohledu jednotlivě předloženým zkušenostem přítomných k vybraným tématům. Svým
odborným vystoupením hodně přispěli MuDr. Ondřej Pilc psychiatr a Robert Bubela peer
konzultant z CDZ z Přerova.
Dne 11. 10. jsme se účastnili „Dne duševního zdraví“, který každoročně pořádá
Psychosociální centrum Přerov. Na pozvání se dne 19. 10. účastnil člen našeho spolku
slavnostního otevření nově vybudovaného CDZ na náměstí Přerovského povstání.
Dne 27.10. se 9 členů spolku s rodinnými příslušníky účastnili slavnostního večera ke 30.
výročí založení Psychocentra s CDZ v Přerově. Krátkým veřejným vystoupením a zdravící
přispěl jménem našeho spolku předseda rady spolku.
Klienty Psychocentra Přerov zveme na akce našeho spolku s možností využít finančních
nákladů na akce hrazeny spolkem.


Spolupráce s Rotary klubem Přerov byla v roce 2023 třetí v pořadí realizována formou
vzájemné pomoci. Ze strany Rotary finančním darem 5000,-Kč na částečnou úhradu
ubytování pro 14-ti účastníků na rekondičně poznávacím pobytu v Radňovicích u Žďáru nad
Sázavou a pořízením 25-ti nových klubových triček, doplněných logem Rotary clubu Přerov.
Naší zpětnou vazbou byla prezentace loga ROTARY na klubových tričkách spolku. Trička k
prezentaci oblékáme při rekondičně poznávacích výletech a pobytech.
Spolupracujeme se sdružením pečujících o DN ČR, z.s.
které již dlouhodobě předkládá požadavky k reformě psychiatrie v ČR, řeší porušování práv
pacientů a chování ošetřujícího personálu. Zástupce spolku se zúčastňuje schůzek rozšířeného
výboru.


KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE:


Divadelní představení :
Využili jsme nabídky zájezdů na představení divadla Myrona Ostrava v divadelní sezóně
2022 – 2023, které zprostředkovala Dagmar Kamrlová. V lednu to byla opera Dvě vdovy a
18.3. opera Nabuco. Účastnili se celkem 3 členové svépomocné skupiny.


Památné výročí narození Jana Blahoslava:
U příležitosti oslav pětistého výročí narození přerovského rodáka Jana Blahoslava,
zakladatele Jednoty bratrské a stého výročí odhalení jeho pomníku na Horním náměstí v
Přerově se dne 20.5. účastnilo „Hledání Blahoslavova rodného domu“ v Přerově na Horním
náměstí 7 členů spolku a 1 člen svépomocné skupiny . Byla to komentovaná prohlídka
historických domů s možným místem narození Jana Blahoslava a komponovaným
programem v prostoru Horního náměstí , vystoupení pěveckých souborů, tvořivé dílny, kvíz,
a happening ke 100. výročí odhalení pomníku Jana Blahoslava.


18.6. Akuna show:
Je to každoroční vystoupení umělců na Náměstí TGM v Přerově u příležitosti konání jejich
tenisového turnaje. Vystoupení vzhlédlo 10 členů spolku a svépomocné skupiny. Nejdříve
jsme si vychutnali zákusky v cukrárně AIDA a pak se pobavili s umělci a zpěváky jako H.
Vondráčková, Vašo Patejdl, Felix Slováček a jiní.


11.8. Vernisáž výstavy fotografa Jana Saudka. V rámci konání Přerovských hodů jsme se v
neděli 13.8. účastnili vystoupení hudební skupiny No Name. Obou akcí se účastnilo celkem 8
členů.


7.10. Vystoupení pěveckých souborů: Smíšeného pěveckého sboru Vokál z Přerova a
Domina z Tábora v Evangelickém kostele V Přerově se účastnili 3 členové spolku.


27.10. Společenský večer ke 30. výročí založení Psychocntra v Přerově se konal ve
společenském sále na Horním náměstí v Přerově. Zúčastnilo se celkem 8 členů spolku a
rodinní příslušníci. Bohatý program s hudbou, tancem a tombolou přispěli k důstojné oslavě.


9.12. Vánoční večírek spolku se konal v klubovně Alfa Handicap a účastnilo se 17 osob z
toho 9 členů spolku a 6 ze svépomocné skupiny. Každý účastník přispěl do tomboly dárkem a
vylosoval si jiný. Na vstupném bylo vybráno celkem 710,- Kč a vložené do pokladny spolku.
V průběhu programu byly promítnuta videa z rekondičně poznávacího pobytu z roku 2022 na
Rejvízu v Jeseníkách a z roku 2023 z Radňovic u Žďáru n. Sázavou spolu s fotografiemi.
Reprodukovanou hudbu k tanci a poslechu připravil Petr Matyáš. Videa a fota Nikol Čapková
a Marcela Jamborová. Občerstvení jsme si přinesli z domovů a nachystali v podobě
švédských stolů. Blížící se atmosféru Vánočních svátků jsme si připomenuli vánočními
koledami, které přednesl smíšený pěvecký sbor SNADNO.


31.12. Otužilecká show v řece Bečvě
a rozlučkové posezení se starým rokem ve Vánočním dvoře na TGM . Tradiční otužilecká show
je pro nás příležitost podpořit člena našeho spolku – zimního a dálkového plavce a otužilce
Jiřího Tomečku. Akce se účastnilo 7 členů spolku a svépomocné skupiny.


REKONDIČNĚ POZNÁVACÍ AKCE:


22.4. Sky Bridge vysutá lávka – Dolní Morava
Do zábavného areálu s nově vybudovanou nejdelší vysutou lávkou na světě jsme se dopravili
auty s řidičem Petrem Matyášem, Jirkou Tomečkou a Mirkou Matuškovou. Dopravu tam zpět
210 km hradil spolek dle aktuálních cen pohonných hmot. Ostatní náklady: lanovka tam a
zpět 500,-Kč, Sky Bridge jednosměrná 490,-Kč si hradil každý sám. Odjížděli jsme z Přerova
v 7:30 hod a dorazily na Dolní Moravu s krátkou zastávkou na oddych v 9:30 hod. Po
zaparkovaní jme se přesunuli k lanové dráze Sněžník, zakoupili potřebné jízdenky se
vstupenkami a přepravili se lanovkou na vrchol kopce k ústí vysuté lávky Sky Bridge 721 m
dlouhé a 95 m vysoké. Procházka po lávce v nás zanechala nezapomenutelné zážitky z
pohledů na přírodní krajinu a okolní panorama parku Kralického Sněžníku. Maličko smutku
v nás na konci lávky zanechalo zjištění, že je uzavřena zpáteční pěší cesta po stezce v
oblacích. A zpět k lanovce jsme museli přes lávku. Přesto nikdo nelitoval vynaložených
peněz za vstupenku. Po krátkém občerstvení a odpočinku se někteří odvážlivci přeletěli zpět z
kopce Mamutí horskou dráhou Dolní Morava a jiní lanovkou. Prohlédli jsme si Mamutíkův
park a 3 km prošli k vodopádu Moravy. V restauraci Terezka jsme se posilnili na zpáteční
cestu dobrým jídlem a do Přerova dorazili v 18:30 hod. Akce se účastnilo 10 členů spolku.


28.5. Rekondičně poznávací výlet do Mladečských jeskyní se uskutečnil za účasti 12 ti
členů spolku. Řidiči Jirka Tomečka, Mirka Matušková, David Jambor. Odjezd z Přerova v
8:00 hod a příjezd k Mladči k jeskyni v 9:30 hod. Po působivé prohlídce jeskyně jsme si
prošli naučnou stezku Třešín 4,5 km se zastávkami u Jeskyně podkova a Čertova mostu.
Občerstvit jsme si zajeli do blízké restaurace Sobáčov a následně přepravili do 10 km
vzdálených Loštic na prohlídku Muzea Olomouckých tvarůžků. A v prodejně navazující na
muzeum jsme si z širokého sortimentu vybrali a zakoupili tvarůžkové speciality. Do Přerova
jsme se vrátili spokojení a plni zážitků v odpoledních hodinách.


Rekondičně poznávací pobyt se uskutečnil od 15.7. do 22.7. 2023
v Radňovicích u Nového města na Moravě a Žďáru nad Sázavou v CHKO Ždárské vrchy.
Přes drobné komplikace se silniční uzavírkou nás do Radňovic dopravili naši stálí a
spolehliví řidiči Jirka, Petr, David a Mirka po trase dlouhé 125km. Dorazili jsme krátce po
poledni a ubytovali se v Penzionu Harusův dvůr přestavěného z hospodářského statku z 19.
století. Uvítal nás současný majitel p. Josef Matula a večer po krátké procházce v k rybníku
Mikšovec u Radňovic nás podrobně seznámil s rodovým dědictvím a se zajímavostmi v
blízkém okolí. Zařízení penzionu plně vyhovovalo našim potřebám. V prostorné společenské
místnosti jsme se mohli všichni scházet, radit se a bavit. V přilehlé plně vybavené kuchyňce
připravovat potraviny a stravovat se. Pokoje prostorné a útulné se soc. zařízením. Každodenní
program v propozicích, schválených před odjezdem jsme na večerních poradách projednávali
a upravovali dle potřeby a počasí. Podle rčení ve zdravém těle zdravý duch pro nás začínal
každý den ranní rozcvičkou na zahrádce a osvěžením v potůčku. Následovala individuální
snídaně, denní program odpolední volno, večerní rozprava, volná zábava a večerka ve 22:00
hod pro některé dříve.
Návštěvy památek a přírodních zajímavostí jsme v jednotlivých dnech absolvovali auty a to:


16.7. Neděle – Žďár nad Sázavou, Zelená hora
V 9:00 odjezd do Žďáru na parkoviště u restaurace Táferna a pěší přesun 1 km kolem infocentra ke kostelu Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře památka UNESCO. Komentovaná
prohlídka exteriéru nádvoří kostela a jeho krásného interiéru. Po obědě v restauraci Táferna
jsme absolvovali prohlídku Muzea nové generace a audioprůvodcem. A několik zájemců si
prohlédlo exteriéry zámku Žďáru n. Sázavou. Před odjezdem jsme si ještě krátce prohlédli
historické centrum Žďáru n. Sázavou a nakoupili potraviny. Do Radňovic jsme se vrátili v
17:00 hod.


17.7. Pondělí – CHKO Žďárské vrchy , Velké Dářko, turistika
V 10:30 odjezd na parkoviště Pod Lisovskou skálou, pěší přesun z parkoviště po turist. stezce
na vyhlídku Malinská skála tam/zpět 7km a dále na vyhlídku Devět skal. tam/zpět 3,8km s
oddychem. Krásná příroda a panoramata Žďárských vrchů jsme měli jako na dlaní a po ruce
dozrávající borůvky. Na zpáteční cestě v odpoledních hodinách si někteří nadšenci plavání
zajeli na prohlídku vodní nádrže Velké Dářko a skalní nadšenci se i okoupali a všichni
občerstvili. Večeře v restauraci Táferna ve Žďaru n/Sázavou s nákupem potravin a návrat do
Harusova dvoru v 19:00 hod.


18.7. Úterý – Polička venkovní bazén, grilování
Po přechodné nepřízni počasí a čekání na sluníčko jsme se konečně dočkali a v odpoledních
hodinách se 12 zájemců auty vypravilo do 30 km vzdálené Poličky na venkovní koupaliště
Polička. Sluníčko a vodní hladina nám doplnili vyčerpanou energii z minulých náročných
dnů. Vodní skluzavka byla naše a předvedli jsme akrobatické sjezdy. Zbylo také trochu času
na plážový volejbal a nezbytné občerstvení v místním kiosku. Plavání a koupel nám vytěsnili
únavu z turistiky předešlého dne. Večer jsme si na venkovním grilu v přístřešku na zahrádce
před Harusovým domem upekli uzeninové speciality a jiné pochutiny. David Jambor nám k
tomu zahrál na kytaru a zazpíval. A my mu v tom pomohli.


19.7. Středa – hrad Pernštejn, skanzen Horácká vesnice
9:30 Přeprava na placené parkoviště Pernštejn.
10:30 Prohlídka hradu Pernštejn – zkrácený okruh a Vrchnostenské zahrady. Hrad nás upoutal
svojí členitostí, rozsahem sbírek a historií zprostředkovanou kvalitním průvodcem. Plni
historie jsme se po krátkém odpočinku vydali za dalším poznáváním.
A ve 12:30 jsme odjeli do Bystřice nad Pernštejnem, Centra EDEN Nový dvůr. Poobědvali
v restauraci u Panského dvora a absolvovali prohlídka areálu Centra EDEN, skanzenu
Horácké vesnice a Panského dvora s ekopavilonem, tentokrát bez průvodce. K vidění byly
repliky i originály vesnických stavení z 18. a 19. století plně vybaveny potřebami pro život té
doby, stroje a ostatní zemědělské potřeby pro obdělávání půdy. V exteriéru skanzenu byli u
jednotlivých stavení k vidění užitková domácí zvířata a drůbež. A v interiérech stavení
krojovaní průvodci s aktuálním výkladem. Celkový dojem v nás po shlédnutí všeho zanechal
představu o životě obyčejných lidí v minulých stoletích.
Při návratu jsme doplnili zásoby potravin v Penny Marketu v Novém Městě na Moravě a do
penzionu přijeli v 17:30 hod.


20.7. Čtvrtek – ferrata, Ledová stěna, koupaliště, Vysočina aréna
Po snídani auto přesun odvážnějších a odpočatých k vodní nádrži Vír I a ferrata Ledové stěně
pod přehradou vodní nádrže Vír I u řeky Svratky poblíž Bystřice n. Perštejnem. V
horolezecké chatě Krabička si čtyři nejodvážnější zakoupily vstupenky, oblekli horolezecké
postroje a šli na to. Ostatních 5 v základním táboře zajišťovali nutné podmínky pro zdárný
výstup a sestup ferrata tras po skalách. Vše se podařilo a čtyři odvážlivci se živí, zdraví a bez
újmy na zdraví po necelých dvou hodinách vrátili do základního tábora. Příjemně unaveni a
plni adrenalinových zážitků jsme se v poledních hodinách vrátily do Harusova dvoru a těšili
se na slíbený guláš od David Jambora. Pravda moc toho po nás už nezbylo.
Po odpoledním klidu se vydala osmičlenná skupinka pěší turistikou na prohlídku areálu
běžeckého lyžování a biatlonu Vysočina aréna u Nového města na Moravě. Trasa pochodu
začínala u Lurdsé jeskyně v Radňovicích po Křížové cestě na Harusův kopec až do areálu
celkem 5,6 km. Obdivovali jsme rozsah areálu, kde se bude konat v r. 2024 mistrovství světa
v biatlonu. Tomu odpovídali právě probíhající rozsáhlé stavební úpravy.
Po náročném dni jsme rádi večer zalehli do postelí.
Příjemně unavení jsme se k večeru vrátili do penzionu. Ti kteří se nebyli koupat ani šplhat po
skalách a potřebovali oddych si v klidu a pohodě odpočinuli v penzionu.


21.7. Pátek-Nové Město na Moravě, Horácké muzeum a galerie, bazén ve Žďáru n. Sáz.
V tomto dnu nás ubylo a tři účastníci museli autem domů. Ostatní, kteří jsme projevili zájem
jsme se přepravili auty na Zámek Nové Město na Moravě s Horáckou galerií. Prohlédli jsme
si výstavu děl umělců jako jsou J. Myslbek, V. Štursa, V. Makovský a L. Martínek a
obdivovali kolekci hutního skla sklářů ze sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru n. S. V sochařské
dílničce byla možnost si vyzkoušet sochařské umění. Hlíny bylo dosti a doufáme, že ty naše
výtvory jsou stále vystaveny k obdivu návštěvníků.
Odpoledne po důkladném odpočinku se nás 6 vypravilo do krytého bazénu ve Žďáru n. S. si
zaplavat a relaxovat. A to se nám výtečně podařilo. Při večerní rozpravě vedoucí pobytu
předal všem účastníků pamětní diplom se jmény. A poslední co ještě zbylo v kuchyni a v
ledničce jsme snědli a pomalu se každý chystal na sobotní odjezd.

22.7. Sobota – odjezd z pobytu
Poslední přípravy k odjezdu, předání penzionu majiteli p. Matulovi a v 9:30 hod jsme
odjížděli spokojeni, plni zážitků a dojmů ke svým domovům.
Hlavním cílem rekondičně poznávacího pobytu bylo zlepšení duševní a fyzické kondice
účastníků, projev a poskytování vzájemné pomoci při potřebě, sdílení a neformální výměna
zkušeností s duševním onemocněním a léčebnými postupy a společné poznávání nového. K
tomuto účelu byl v propozicích pobytu vhodně upravený program, kde nechyběli procházky
přírodou v CHKO Žďárské vrchy a rekondičně poznávací výlety po okolí. Každý svým
individuálním přičiněním pomohl k naplnění hlavních cílů a ke spokojenosti všech.
Ještě malou poznámku pro příště: Někdy méně znamená více.

10.9. Rekondičně poznávací výlet na Hrad Sovinec, Zámek Bruntál
V 8:00 hod jsme odjížděli třemi automobily z parkoviště u kina Hvězda Přerov a v 9:15 byli .
na parkovišti u hradu Sovinec. Hrad Sovinec je mezi nejlépe hodnocenými místy na Mapy.cz.
Samolepka-odznak kvality pro rok 2022 nás uvítal u vstupu. Cena vstupného do areálu
zahrnovala i cenu za prohlídku s průvodcem, která se konala každých 30min. A bylo na co
koukat. U vstupu nás uvitali „dravci“- sokolníci se svými svěřenci, které jsme si mohli
podržet. Rozsáhlá členitá nádvoří s věžičkami a cimbuřím, které umožňovala krásné výhledy
po okolí. Účelově vybavené dobové interiéry s obrazy panovníků, rytířský sál, velká jídelna a
další. To vše se nám moc líbilo.
Z hradu jsme odjeli kolem poledne a do Bruntálu k zámku dorazili za půl hodiny. Po krátké
procházce městem jsme vstoupili do areálu krásné zámecké zahrady se sochami a zbytky
městského opevnění. K oddychu jsme využili nabídku občerstvení v kavárně Cafe Sala
terena s venkovním posezením a výhledem na terasu zámecké zahrady a možností vstřebání
poklidné atmosféry barokního a renesančního sídla.
Po obědě v restauraci na náměstí Radegastovně jsme se přesunuli do Wellnes centra Bruntál
si zaplavat a relaxovat. Akce se zůčastnilo 5 členů spolku a 2 rodinní příslušníci.


17.9. Čekyňský kopec – socha Mamutíka Toma
MHD od kina Hvězda Přerov do Vinar Přerova restaurace. Pěší procházkou na Čekyňský
kopec po NS Předmostím až do pravěku se zastávkami u přístřešku Zamazalka a u sochy
Mamutíka Toma cca 1,3 km. Dál přes Školní kopec a obecní ovocné sady zpět po naučné
stezce do Přerova Předmostí u podjezdu cca 3,5 km a zastávkou u Památníku lovců mamutů.
Kde naše společné putování pravěkem skončilo. Nutno doplnit, že jsme nezapomněli se
nealko občerstvit v předmostenské restauraci u Mamuta. Akce se všem líbila a měli jsme
příležitost si připomenout prehistorické období osídlení pravěkých lidí v Předmostí u
Přerova. Účastnilo se celkem 5 členů spolku 1 ze svépomocné skupiny a 1 rodinný příslušník.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU v r. 2023:
Zůstatek z roku 2022: Pokladna 3658,-Kč
BÚ 482,-Kč
Celkem: 4 140,-Kč
Příjmy v roce 2023:
částky: plán/skutečnost

 1. Z členských příspěvků (15členů/30,-Kč/měsíc) t.j. za rok 5 400,- 6 900,-
 2. Dary od sponzorů – předpoklad 5 000,- 6 000,-
 3. Z Grantového programu města Přerova 6000,- Kčkč+10 000,-Kč 16 000,- 17 000,-
  Zůstatek celkem z roku 2022: 4 140,- 4 140,-
 4. Nadační fond z nesnaze21.cz od 1.9.2023 0,- 2 880,-
 5. Vybrané vstupné z vánočního večírku 2023 0,- 710,-
  Celkem: 30 540,- 37 630,-
  Výdaje v roce 2023: plán skutečnost
 6. Doprava na školení, přednášky, rady, OSPDN ČR 150,- 0,-
 7. Rekondičně poznávací výlety 3 000,- 3 300,-
 8. Rekondičně poznávací pobyt (doprava, ubytování, ) 15 100,- 17 960,-
 9. Hygienické prostředky a lékařský materiál na rekondiční pobyt 200,- 0,-
 10. Vstupné na kulturní a společenské akce 500,- 0,-
 11. Administrat., tisk, propagační materiály a barva do tiskárny 1 500,- 1 964,-
 12. WEB HOSTING+doména snadno,z.s. 1 200,- 1 174,-
 13. Občerstvení na schůzích a závěrečném večírku 500,- 266,-
 14. Drobné dary pro přednášející 500,- 496,-
 15. Nájemné klubovny Alfa handicap 5 000,- 5 500,-
 16. Poštovné, poplatky transakce, dat.schránka, plat.karta, flesh 0,- 913,-
 17. Příspěvek UNO Olomouckého kraje 0,- 100,-
 18. Dárky do tomboly na vánočním večírku 2023 0,- 1 277,-
  Celkem: 27 650,- 32 950,-
  Zůstatek k 31.12.2023: Pokladna 1 694, 00 Kč
  BÚ 2 986,17 Kč
  Celkem: 4 680,17 Kč

  ZÁVĚREM:
  Uplynulý rok byl úspěšný tím, že byly splněny všechy body rámcového plánu činnosti
  schváleného na VH v r. 24.2.2023 ve všech oblastech a můžeme s jistotou na tuto formu a
  metodu činnosti navázat v roce 2024.
  Veřejnou účastí na akcích a členstvím ve spolku mezi lidmi posilujeme důležitost duševního
  zdraví a jeho péči pro člověka , která má v Přerovském regionu více než 30-ti letou
  úspěšnou působnost.
  Přejme si, aby nám naše snaha, odhodlání a obětavost vydržela i nadále a činnost spolku se
  úspěšně rozvíjela ku prospěchu všech.
  Děkuji za pozornost!
  Vypracoval: František Raška
  V Přerově: 2.2. 202

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *