Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2021

PROFIL SPOLKU

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele.

Hlavním a společným cílem spolku je vzájemné sdílení duševně nemocných lidí, výměna zkušeností, zvládání života s nemocí a osvojování těchto potřeb pomocí praktických publikací, odborných přednášek a besed s účastí členů klubu rodičů a přátel DN.

V uplynulé sezóně tvořilo členskou základnu 15 členů z toho byli dva nově přijatí p. Renata Fojtová a Nikola Čapková. Spolek organizovala 5-ti členná rada spolku dle schválených programových dokumentů pro rok 2021 za přispění ostatních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku v roce 2021 byla částečně eliminováma epidemiologickými nařízeními vlády ČR na COVID 19.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST:

Spočívá v získávání nových zkušeností a znalostí v oblasti sociálních služeb, činnosti terénní služby při CDZ v Přerově ve spolupráci s Občanským Spolkem Pomoci Duševně Nemocným ČR, který přispívá ke tvorbě reformy psychiatrie v ČR a řeší porušování práv pacientů a nevhodného chování ošetřujícího personálu při hospitalizacích.

Osvěta duševních nemocí je publikována na nástěnkách na psychocentru Přerov , v klubovně Alfa handicap Přerov, na webových stránkách spolku www.snadnoprerov.cz a veřejně prezentována kladným postojem členů spolku a klubu rodičů k nemocem duše.

SPOLUPRÁCE:

S Duševním zdravím o.p.s. Přerov. Zúčastnili jsme se „Dne duševního zdraví“. O činnosti spolku SNADNO, z.s. Přerov pravidelně informuje klienty měsíčních klubů a ošetřující personál psychocentra Přerov zástupce spolku.

Jsme nápomocni členům svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově, kteří nejsou členy spolku a projeví zájem se účastnit akcí spolku částečně jim uhradit finanční náklady akce.

Společně s týmem terénní služby Centra Duševního Zdraví v Přerově je snahou předávat zkušenosti s duševní nemocí v rodině rodičům DN, kteří nejsou členy klubu rodičů a projeví zájem a jejichž potomci se zúčastňují aktivit CDZ.

S Rotary klubem Přerov. V roce 2021 jsme od ROTARY obdrželi peněžní dar 5000,-Kč, který byl použitý na finanční zajištění provozu spolku. ROTARY clubu jsme nabídli prezentaci jejich pomoci prostřednictvím loga ROTARY klubu na klubových tričkách spolku. Ty byly zakoupeny ROTARY klubem a opatřeny logem ROTARY i spolku SNADNO. Trika byla použita při rekondičně poznávacím výletu ve Velkých Losinách a foto účastníků bylo předáno zástupci ROTARY clubu. Fotografie byla zveřejněna v časopise ROTARY.

REKONDICE:

Rekondičně poznávací pobyt byl v době od 7.8. do 14.8 2021 uskutečněn v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava, s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů. Ubytování v Prázdninovém domě U Mikulinců, Gorkého 1318/16 Mikulov s kapacitou 16-ti osob. Pokoje standardně, ale útulně vybaveny včetně sociálů. K dispozici byla přilehlá zahrada s venkovním posezením a krbem, bazén a vinárna jako společenská místnost.

Hlavním účelem a cílem bylo především zlepšení duševní a fyzické kondice účastníků a vzájemná výměna zkušeností s problematikou duševních nemocí, léčebných postupech a hospitalizacích. K tomuto účelu byly vypracovány a radou schváleny propozice pobytu s programem na jednotlivé dny s organizačním týmem ve složení:

František Raška – vedoucí rekondičního pobytu, finance

Pavel Šmídla – lehká turistika, procházky po okolí

Hana Rašková – dopravní spojení

Jiří Tomečka – zásobování, doprava

Petr Matyáš – zdravotník, video a fotodokumentace

Stravu si každý účastník hradil sám s možností úpravy jídel ve společné kuchyňce. Jedno hlavní jídlo bylo možno objednat a zakoupit v prázdninovém domě nebo v restauracích na výletech po okolí. Zásoby byly průběžně doplňovány v potravinových obchodech.. Doprava byla zajišťována svépomocí soukromými osobními automobily. Řidiči Jiří Tomečka, Petr Matyáš, Pavel Šmídla, Mirka Matušková.

Během týdenního pobytu jsme si prohlédli historická a informační centra měst a obcí Mikulova, Znojma, Vranova nad Dyjí a Pavlova. Navštívili jsme vybrané expozice Zámku Mikulov, Znojemského hradu a Zámku Vranov. Prohlédli si nové podzemní Muzeum Pavlov s Věstonickou Venuší a ve spojení s turistikou přilehlou zříceninu hradu Děvičky a panoramatem okolí s vodní nádrží Nové mlýny. Následoval turistický výlet z Mikulova přes lesopark, přírodní památka Lom, Janičův vrch a Svatý kopeček zpět do Mikulova s prohlídkou Židovského hřbitova s muzeem a 4400 náhrobky, zříceninou Kozího hrádku a skalního útvaru Čertův kámen. Jeden den jsme vyplnili procházkou po naučné stezce Geopark Turold s prohlídkou jeskyně Turold, bývalého lomu a bunkru poblíž Mikulova. Velmi zajimavá a poutavá byla prohlídka muzea Mušov-Brána do Římské říše prezentující působení Římských vojsk v blízkém Mušově s procházkou po naučné stezce. Příjemným závěrem pobytu byla okružní vyhlídková plavba po přehradě Vranov ve směru od hráze ke hradu Bítov a zpět. Daždodenní společná ranní rozcvička navodila dobrou náladu do nového dne a večer po osvěžení v bazénku a večeři jsme společně vše rekapitulovali prohlídkou vídeí a fotografií které připravoval Petr Matyáš ve sklepní vinárničce bez vína se zpěvem.

Pobytu se účastnilo celkem 10 osob-členů spolku, 1 osoba ze svépomocné skupiny a 1 osoba z klubu přátel. Celkové finanční náklady vynaložené spolkem za ubytování, vstupné, dopravu, lékařské vybavení, testy na COVID 19 a dárkové poukazy činily celem 21 445 Kč,- tj. 1 787 Kč,- na osobu – účastníka pobytu. Vynaložené finanční prostředky jsou zaevidovány v peněžní knize spolku z roku 2021 a podloženy finančními doklady.

Pobyt splnil v plném rozsahu vytýčený hlavní účel a cíl. Poděkování náleží členům organizačnímu týmu a všem kteří se aktivně podílel na přípravě a přispěli tak ke zdárném průběhu. Zvláště pak jmenovitě výše uvedeným řidičům.

19.6.2021 byl uskutečněn výlet na Svatý Kopeček u Olomouce a Radíkova s pevností Radíkov.

Doprava svépomocí osobními automobily na Svatý Kopeček. Pěší přesun naučnou stezkou Svatý Kopeček z Radíkova kolem chaty Pod Věží až k Pevnosti Radíkov. Komentovaná prohlídka s video projekcí o historie Pevnosti Radíkov. Občerstvení v chatě Pod Věží a zpět na

svatý Kopeček cca 4 km. Krátká procházka po obci s prohlídkou Baziliky Navštívení Panny Marie a Vily Jiřího Volkera. Výletu se účastnilo celkem 11 osob z toho dva ze svépomocné skupiny jeden rodinný příslušník-dítě. Vstupné bylo uhrazeno z finančních prostředků spolku a dopravu se stravou si hradili sami účastníci.

19.9.2021 byl uskutečněný druhý rekondičně poznávací výlet do Velkých Losin

s prohlídkou Zámku Velké Losiny, zámecké zahrady a okolí, prohlídka Muzea papíru s občersvením u Mrázků a závěrem návštěva krytého plaveckého bazénu TERMÁLY LOSINY. Doprava svépomocí osobními automobily byla hrazena účastníky a vstupné z finančních prostředků spolku. Při této akci byly poprvé použity klubová trička s logem sponzora spolku Rotary clubu Přerov. Společné foto ze zámeckého dvora Zámku Velké Losiny bylo předáno Rotary clubu.

Oba rekondičně poznávací výlety splnily vytýčený cíl a smysl a zanechaly účastníkům mnoho příjemných prožitků z poznání nového a vzájemné sdílení.

Celkové finanční náklady spolku za vstupné na rekondičně poznávacích výletech činily 3 770,-Kč z toho Zámek Velké Losiny 2 980,-Kč a jsou zaevidovány v peněžní knize spolku a podloženy finančními doklady.

OSTATNÍ AKCE:

Dne 8.10.2021 jsme se v rámci Den stromů zúčastnili komentované prohlídky parku Michalov Přerov s průvodkyní.

Akci pořádala ornitologická stanice ORNIS v Přerově pro široku veřejnost. Vysoce odborný výklad s prohlídkou vybraných dřevin a stromů nás přenesl do tiché a příjemné náruče přírody její krásy a zajímavostí, které nejsou běžným přírodovědným učivem na školách. Průvodkyně ukazovala dozrávající plody ojedinělých dřevin a cizokrajných stromů, jejích výskyt a způsoby množení. Prezentovala ohromující čísla na počtech stromů v celosvětovém měřítku a jejich vliv na kvalitu životního prostředí na zemi. To co jsme se dověděli byl jen zlomek toho co bychom se mohli ještě o zvláštnostech stromů a o přírody dovědět, kdyby bylo více času. A proto bude tato akce opětovně zařazena do rámcového programu spolku pro rok 2022. Závěrem jsme obdrželi upomínkový dárek papírovou knižní záložku s vyobrazenými dřevinami.

Akce se účastnilo celkem 9 osob z toho 4 členové spolku 2 ze svépomocné skupiny, 2 z klubu rodičů a přátel a jeden rodinný příslušník a byla ukončena v salonku restaurace Cilindr Cafe Roma ne Žerotínovém náměstí v Přerově. Plni nových zážitků a vědomostí jsme usedli k chutnému občerstvení a dělili se o nové poznatky, postřehy a prožitky z prohlídky.

Na akci nebyly použity žádné finanční prostředky spolku.

Výlet na kolách

Pro užší kruh zájemců-cykloturistů byl v rámci zlepšení fyzické kondice uspořádán výlet na kolách za poznáváním přírodních krás Olomouckého kraje. Vlakem z Přerova do Domašova nad/Bystřicí, dále na kolách přes vesnicí Jívová zpět do Údolí Bystřice se zastávkou na občerstvení a prohlídkou rekreačního areálu Hrubá voda. Trasa dále pokračovala přes obec Hlubočky, Mariánským Údolím do Velké Bystřice a po krátkém zastávce s občerstvením do Olomouce na vlakové nádraží. Akce se účastnili 4 zdatní členové spolku, kteří urazili na kolách celkem 35 km. Finanční náklady na dopravu a občerstvení si účastníci hradili sami. Obdobná akce je řazena do rámcového programu činnosti spolku na rok 2022.

Konec roku – závěrečný večírek spolku

se konal v sobotu 11.12.2021 v klubovně Alfa handicap proti původnímu záměru konání v restauraci Aniččin dvůr. Důvodem změny byly nepříznivé podmínky šíření COVID 19 ve společnosti v době konání. Pro vytvoření bezpečného prostředí byla v klubovně Alfa handicap desinfekce a všichni účastníci večírku podstoupili antigenní test. Večírek se konal v duchu předvečeru oslav 10. výročí založení spolku v roce 2012. Připomenutí hlavních akcí spolku v průběhu let bylo vzhlédnutí videí a fotografií, které vznikali na rekondičně poznávacích pobytech, výletech a ostatních akcích. Zpestřením zábavného a hudebního programu bylo losování dárkové a výherní tomboly, na kterou byla radou spolku vyčleněna a vyplacena finanční částka 1982,-Kč. Večírku se účastnilo celkem 15 osob z toho 11 členů spolku, 2 ze svépomocné skupiny a 2 z klubu rodičů.

Organizačně a programově byly akce dobře připraveny, za což náleží poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli a přispěli tak ke zdárnému průběhu. Činnost spolku byla prezentována na nástěnkách spolku, v Přerovském deníku a zdokumentována na web stránkách a spolkových prezentačních knihách.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU:

V roce 2021 byly příjmy a výdaje spolku regulovány rozpočtem pro rok 2021 schváleným valnou hromadou dne 26.2.2021. Pohyb finančních prostředků byl evidován pomocí peněžních knih spolku a je podložený finančními doklady. V závěru roku 2021 byla provedena revize hospodaření členy revizní komise.

Vyšší podíl finančních nákladů na pořádaných akcích si hradili účastníci akcí. Finanční prostředky spolku byly použity pouze na dopravu, vstupné, lékárnické vybavení, propagační materiál. Ostatní plánované výdaje byla použity na fungování a provoz spolku.

ZÁVĚREM:

Můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl pro spolek dle daných možností úspěšným ve všech oblastech činnosti.

Svým členstvím ve spolku a účastí na akcích se veřejně hlásíme k destigmatizaci duševních nemocí ve společnosti, címž naplňujeme daný profil našeho spolku.

Společně si přejme , aby nám naše úsilí a odhodlání vydrželo i nadále a činnost spolku se dále rozvíjela. Aby se rozšiřovala členská základna a mohli více prezentovat naše cíle a vize ve společnosti a ku prospěchu všech, kteří projeví zájem.

Děkuji za pozornost!

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 25.2. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *