Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022

Jsme občanský spolek sdružující osoby trpící některou z forem psychické poruchy, rodinné příslušníky a přátel.

Naším hlavním a společným cílem je vzájemná pomoc při zvládání životních situací a získávání životních potřeb, výměna zkušeností s duševní nemocí, sdílení a empatie. Pravidelně v úvodu nového roku připravujeme celoroční plán činnosti, který tento cíl naplňuje. Využíváme publikací v oblasti duševního zdraví poskytovaných CDZ v Kosmákové ulici a psychocentru Přerov.

V úvodu roku 2022 byla naše činnost ještě ovlivněna doznívající celosvětovou pandemií

kdy jsme byli nuceni se na valné hromadě (VH) testovat na COVID 19, která však po krátké době odezněla a mohli jsme se plně věnovat činností, které jsme si připravili na VH dne 25.2.2022 svolané dle článku VII bodu 3 o nutnosti konání VH a bodu 1 určující 3-leté volební období členů rady spolku, kde bylo zvoleno 5 členů rady spolku s předsedou, místopředsedou a revizorem. Kdy předsedovi a místopředsedovi přísluší funkce statutárního zástupce spolku. Dále byl schválen návrh změny stanov. Důvodem změny byla chybějící část stávajícího článku VII písmena (g) pro schvalování výše členských příspěvků a písmene (c) o volbě a odvolávání RK. Doplnění nového článku X s bodem (1) o revizní komisi a jejich pravomocích.

V závěru loňského roku tvořilo členskou základnu celkem 18 členů z toho bylo pět nově přijato. Marcela Kučerová, Petr Kupka, Marcela Jamborová, David Jambor a Josef Čada. Spolek řídila 5-ti členná rada spolku dle schválených dokumentů valnou hromadou za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek celoročně využíval klubovnu Alfa Handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST:

Spočívá ve využívání znalostí sociálních služeb, činnosti terénní služby při CDZ v Přerově a Občanském Spolku Pomoci Duševně Nemocným ČR k osvětě duševního zdraví. K tomuto účelu využíváme i nástěnky v klubovně Alfa Handicap a na psychocentru Přerov. Na webových stránkách www.snadnoprerov.cz je prezentován účel spolku včetně celoroční činnosti. Nedílnou součásti členské základny je klub rodičů a přátel DN. Členové klubu se aktivně podílejí na přípravě akcí a účastní se jich. Dle svých schopností a možností se snažíme všichni veřejně přispět k osvětě duševního zdraví svým osobním příkladem a postojem.

SPOLUPRÁCE:

S Duševním zdravím o.p.s. a CDZ Přerov. Zúčastnili jsme se „Dne duševního zdraví“. Byli jsme nápomocni členům svépomocné skupiny a CDZ při psychosociálním centru v Přerově, kteří nejsou členy spolku a účastnili se spolkových akcí úhradou části finančních nákladů na akce.

Společně s týmem terénní služby Centra Duševního Zdraví v Přerově byla snaha o předávání zkušenosti s duševní nemocí v rodinách rodičům DN, kteří nejsou členy klubu rodičů a jejichž potomci využívají aktivit CDZ.

S Rotary klubem Přerov od kterého jsme obdrželi peněžní dar 5000,-Kč a který byl použitý na částečnou úhradu ubytování pro 16 účastníků na rekondičně poznávací pobyt na Rejvízu v Jeseníkách. Naší odměnou jim byla prezentace loga ROTARY na klubových tričkách spolku. Trička k prezentaci oblékáme na rekondičně poznávacích výletech a pobytech.

Spolupracujeme se sdružením pečujících o DN ČR, z.s.

které předkládá požadavky k úpravě reformy psychiatrie v ČR, řeší porušování práv pacientů a chování ošetřujícího personálu. Zástupce spolku se účastňuje schůzek rozšířeného výboru.

AKCE SPOLKU:

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ:

11. června Folklórní festival na Horním náměstí v Přerově

Při celodenní akci pořádané kulturním střediskem v Přerově se představili folklórní a národopisné soubory z okolí a Slovenska. V odpoledních hodinách jsme v počtu osmi členů spolku měli možnost pod širým nebem pozorovat pestrost lidových krojů, lidových zvyků a písní.

12.října Den pro duševní zdraví

od 10:00 do 17:00 před poliklinikou MENS nám. Přerovského povstání. Pořádalo Duševní zdraví, Psychosociální centrum, Centrum duševního zdraví v Přerově s programem:

10:00 – 15:00 Psychologické poradenství v otázkách duševního zdraví.

10:30 – 12:00 Beseda v PĚTKAFE o duševním zdraví.

15:00 – 17:00 Vystoupení školní kapely ZUŠ Bystřice p. Hostýnem FANCY FACES.

Průběžně se účastnilo celkem 9 členů spolku a klubu rodičů.

28. října uctění památky zesnulé členky spolku pa. Marie Spalové

v kostele sv. Vavřince a připomínka státního svátku Dne České státnosti na Náměstí TGM se účastnilo 8 členů spolku.

11. listopadu Koncert v kostele sv. Vavřince v Přerově

10. ročník festivalu Svatomartinský JAZZ A BLUES, je součástí akcí Blues nad Bečvou. Vystoupili dvě hudební skupiny. Sraz účastníků byl v 18:30 hod v cukrárně Aida u kávičky se zákuskem za 30+30,- Kč. Účastnilo se celkem 7 členů spolku.

2. prosince přednáška s besedou s finanční poradkyní Naděždou Javorovou, BBA na téma „jak obstát“ v současné tíživé době při zdražování a zachovat si potřebné finanční zdroje do budoucna. Toto téma bylo v diskusi plně vyčerpané a závěrem p. Javorová nabídla možnost soukromého kontaktu pro individuální řešení finanční situace formou investice do nákupu zlata s ukázkou s obchodovatelnými zlatými a stříbrnými destičkami. Besedy se účastnilo celkem 12 členů spolku.

10. prosince tradiční Vánoční večírek spolku

od 14:30 hod do 21:30 hod v klubovně Alfa Handicap. Účastnilo se 19 osob členů spolku , svépomocné skupiny a klubu rodičů. Každý přispěl do dárkové tomboly svým dárkem a vylosoval si jiný. Na vstupném bylo vybráno celkem 940,- Kč a vloženo do spolkové pokladny na činnost spolku. V průběhu programu byly promítnuta videa k 10.výročí založení spolku a video z rekondičně poznávacího pobytu z roku 2022 na Rejvízu v Jeseníkách. Videa a reprodukovanou hudbu k tanci a poslechu připravil Petr Matyáš. Občerstvení jsme si přinesli z domovů a nachystali v podobě švédských stolů. Blížící se atmosféru Vánočních svátků jsme si připomenuli zpěvem 5-ti vánočních koled, které přednesl pěvecký sbor SNADNO. Večírek splnil účel, připomenout si činnost spolku v uplynulém roce a společně se pobavit.

31.12. Otužilecká show v řece Bečvě

Tradiční otužilecká show je pro nás příležitost podpořit člena našeho spolku – zimního a dálkového plavce a otužilce Jiřího Tomečku, který obstál v silné konkurenci. Akce se účastnilo 8 členů spolku a svépomocné skupiny.

REKONDIČNÍ A POZNÁVACÍ:

17.4. Rožnov pod/Radhoštěm – skanzen Dřevěné městečko

Výlet osobními automobily, řidiči: J. Tomečka, M. Matušková, P. Matyáš.

Program ve skanzenu: Jarní a velikonoční zvyky v podání souborů MALÉ ZÁLESÍ z Luhačovic a JAGÁR z Havířova. V kostele sv. Anny koncert pěveckého sboru CATENA MUSICA Frýdek Místek. Ve 14:00 hod jsme se turistikou vypravili na blízkou Jurkovičovu rozhlednu s krásným výhledem po okolí. A od 16:00 hod jsme se už občerstvovali v Rožnovské restauraci Eroplán. Do Přerova jsme dorazili v 18:00 hod. Akce se účastnilo celkem 12 členů spolku.

22.5. Výlet na kolách

Pro zdatnější do Oderských vrchů. Částečně vlakem z Přerova do Drahotuš a dále na kolách přes Klokočí, Hrabůvku, Hrádek Kunzov se zastávkou, přes Radíkov, Středolesí, Uhřínov, Milenov a Drahotuše (cca 32km) se zastávkou na občerstvení v domě u Pavla Šmídly. Paní Šmídlová se o nás hezky postarala a mohli jsme dopřát oddychu svým unaveným nohám a občerstvit se. Akce se účastnili silní muži, kteří pro svoji nezdolnou snahu ve zdraví dojet s příslibem že si to zopakují, zaslouží být jmenování. Byli to Pavel Šmídla, Jirka Tomečka, Jan Vojtek a František Raška. Uberou však na převýšení, množství ujetých km a přiberou něžné pohlaví.

Rekondičně poznávací pobyt se uskutečnil od 16.7. do 23.7. 2022

Na Chatě U Jezírka ležící v nejvýše položené horské osadě ve Slezsku Rejvíz (780 m. n. m), která je součástí Národní přírodní rezervace a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Mimo to byla v dosahu mnoha kulturních aktivit a historických památek a zajímavostí. Se svoji kapacitou 16 osob měla ideální podmínky pro ubytování, společenské aktivity díky velké společenské místnosti s televizí, krbem a plně vybavenou kuchyňku. Pokoje s vlastním sociálním zařízením. K dispozici nám byla zahrada s grilem a ohništěm a kryté venkovní posezení s možností parkování osobních aut před objektem. Za pronájem celého objektu jsme společně uhradili 25 860,-Kč z toho 5 000,-Kč byla dotace od ROTARY clubu , 3 000,-Kč záloha na ubytování a doplatek za ubytování 1 860,-Kč uhradil spolek.

Hlavním cílem pobytu bylo zlepšení duševní a fyzické kondice účastníků. Vzájemné sdílení a neformální výměna zkušeností s duševním onemocněním a léčebnými postupy. K tomuto účelu byl vhodně upravený program v propozicích schválených radou spolku.

Posloužily k tomu zejména procházky přírodou s čistým ovzduším v nadmořské výšce cca 760 m. V místě ubytování jsme si prošli 5,5 km cestu unikátní Národní přírodní rezervací Rejvíz založenou v r. 1955 s Velkým a malým mechovým jezírkem, močálem, rašeliništěm a hojným druhů rostlin a mechorostů.

Jednotlivé dny jsme využívali k celodenním k výletům.

17.července do Lázní Jeseník s osvěžující procházkou po Balneoparku a s ochutnávkou Slovanského a Žofinina léčebných pramenů. Posezení u sanatoria Priessnitz s překrásnou vyhlídkou na Jeseniky a nezbytnou fotodokumentací v klubových trikotech. V odpoledních hodinách a po obědě v restauraci U Radnice jsme si prohlédli Vodní tvrz Jeseník se stálou expozicí ve Vlastivědném muzeu Jeseníka Spirála času Země. Prohlídka expozice nám umožnila poutavě nahlédnout do dějin vzniku Země. A návštěva lázní připomněla důležitost zachování lidského zdraví.

Následující den jsme vyrazili do turistického centra Ramzová s lanovkou na Šerák (1351 m.n.m.). Na vrcholu na chatě Jiřího jsme se dobře občerstvili, abychom zvládli pěší pochod na Keprník (1423 m.n.m.) a zpáteční sestup k lanovce na Ramzové cca 9 km. Méně zdatní to vzali lanovkou. Na vrcholu Keprníku jsme si při krásném počasí a oddychu vychutnali panoramatický výhled na pohoří Jeseníků a vrcholky hor.

19. července v úterý jsme uskutečnili výlet do vzdálenějších Zlatých hor a Zlatokopeckého skanzenu. Dopoledne jsme si prohlédli areál skanzenu s hornickou osadou, zlatokopecké sruby a mlýny, amfiteátr, strážní věž, zvonici a závodiště klajmy pro rýžování zlata. Vlastnoručně jsme si vyzkoušeli techniku rýžování zlata, ale žádné nugety jsme nenašli. Možná příště. Po odpoledním občerstvení v kavárně na náměstí Svobody ve Zlatých Horách jsme si prohlédli Městské muzeum Zlaté hory a vyslechli odborný výklad ke stálé expozice o historii Zlatých Hor.

Ve středu 20. července jsme podnikli cestu na Praděd. Auty na parkoviště u Hvězdy a busem na Ovčárnu a dále turistickou stezkou o délce 3,8 km na vrchol Pradědu 1491m.n.m. Na vrcholu jsme obdivovali atypický tvar stavby rozhledny s TV vysílačem a s výškou 146,5 m s TV. Vyhlídková plošina je nejvyšším umělým bodem ČR. Dobré počasí nám opět umožnilo se kochat Jesenickým pohořím a údolím. Po sestupu z vrcholu jsme se občerstvili v chatě Barborka. Přesun z Ovčárny na parkoviště Hvězda jsme provedli ve dvou skupinách pěšky a busem. Ti nejzdatnější ušli cca 13 km. Tato akce prověřila naše fyzické i psychické kvality a rezervy. A vyvolala příjemné pocity z dosažených úspěchů.

Ve čtvrtek 21. července následoval výlet do Javorníku, Zámek Jánský Vrch

Po příjezdu do Javorníku jsme si na Náměstí Svobody zašli do infocentra a prověřili kulturní a historické možnosti dané lokality. Státní zámek Jánský Vrch se vypíná na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy. Historie zámku je spojena s biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348. Prohlídková trasa nás provedla reprezentačními místnostmi s výstavou sbírky dýmek, jedné z největších v České republice, a hospodářským zázemím zámku. Technicko-uměleckou raritou je unikátní dochované plynové osvětlení interiérů i hlavního nádvoří zámku. Na nádvoří zámku jsme využili příjemné posezení v Kavárně u Jany a v restauraci Pod Zámkem jsme si pochutnali na dobrém obědě. Následoval přesun a odpolední prohlídka historické části města Vidnavi a muzea.

Ve Vidnavském muzeu jsme si prohlédli zajímavou expozici o osidlování Vidnavska. Ta je rozdělena do několika částí: historie, geomorfologie, zoologie, ukázka černé středověké kuchyně a prezentace významných osobností z Vidnavy a okolí. Obohacení o nové poznání života a historii lidu na vzdáleném Javornicku jsme úspěšně završili celodenní výlety.

Pro relaxaci a oddych jsme využili volného dne a šli se vykoupat, proslunit na blízké přírodní koupaliště. Večer jsme příjemně poseděli a ugrilovat kdo si co přinesl zazpívali si s kytarou, kterou dobře naladil David Jambor.

Doprava do místa pobytu a v místě pobytu byla realizována osobními automobily s řidiči J. Tomečka, P. Matyáš, M. Matušková a D. Jambor. Náklady na dopravu tam a zpět hradil spolek a místní dopravu účastníci včetně stravy. Doplňování zásob bylo denně v obchodech po návratech z celodenních výletů. A jedno teplé jídlo denně vždy s rezervací v restauracích nebo v místě pobytu v restauraci na Paloučku.

Pobytu se účastnilo na plný počet ubytovacích kapacit 16 osob členů spolku a rodinných příslušníků.

Vhodně upraveným programem, časový rozvrh, pravidelnost ve všem včetně ranních rozcviček, vzájemný respekt a chováním naplnilo hlavní cíle pobytu a všem se to líbilo!

Realizační tým:

František Raška – vedoucí rekondičně poznávacího pobytu

Pavel Šmídla – lehká turistika po okolí

Hana Rašková – administrativa, finance

Jiří Tomečka – zásobování, doprava

Petr Matyáš – zdravotník

Nikola Čapková – propagace, video, foto

18.9. Velehrad-Římskokatolická farnost, Vodní svět Modrá

Velehrad je jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Česku. Každý rok se tu koná 5. července pouť na památku věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dominantou poutního místa je bazilika sv. Cyrila a Metoděje. V lidové tradici je ztotožňován s hlavním střediskem Velké Moravy, Veligradem. Po příjezdu jsme obdrželi informace v Centru Slováckých tradic a oddechli po cestě.

Prohlídka Expozice Vodního světa Modrá nás hlavně upoutala podvodním tunelem, kterým je možno pozorovat sladkovodní ryby v tůních. Shlédli jsme interaktivní výstavu o životě ve vodě a kolem vody a další zajímavosti jako je volný výběh turů v přírodě. Procházkou po Cyrilometodějské stezce 1,5 km jsme se pěšky přesunuli k poutnímu místu a chrámu Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje. Fascinoval nás rozložitý prostor poutního místa a staveb. Po návštěvě infocentra, nákupu vstupenek a příchodu průvodce jsme se přesunuli do Kláštera Velehrad na komentovanou prohlídku prostor Stojanového gymnázia využívaných pro výuku. Poutavým výkladem jsme se dozvěděli o působení studentů v klášteře a o společenském životě. Po prohlídce jsme se přesunuli do chrámové lodi kostela baziliky Nanebevzetí, kde probíhal varhanní koncert a prošli si sklepení katedrály se sarkofágy církevních hodnostářů. Zpět na parkoviště k autům jsme se vrátili po naučné stezce a obohaceni o hezké zážitky odjeli do Přerova. Akce se účastnilo 6 členů spolku a bylo uhrazeno hromadné vstupné 760,-Kč z pokladny spolku.

15.10. sobota Valašské Meziříčí zámek Kinských

Doprava vlakem. Výlet se uskutečnil dle předložených brožurek s poznávacími městskými okruhy ve Valašském Meziříčí od Dáši Kamrlové. Navštívili jsme zámek Kinských s poutavými audiovizuálními ukázkami života na Valašsku a s mluveným doprovodem. Prohlédli jsme si zámecký park a s procházkou přes město areál zámku Žerotínů. Na náměstí bylo příjemné posezení s občerstvením U Černého orla. Zpáteční cestu na vlakové nádraží jsme volili

po městském poznávacím okruhu s info zastaveními. Před odjezdem jsme ještě přátelsky prodiskutovali zážitky v kavárně obchodní galerie u vlakového nádraží. Obohacením naších vědomostí byly právě audiovizuální ukázky života na Valašsku a městská naučná stezka. Účastnilo se celkem 5 členů spolku. Jízdné a vstupné jsme si hradili sami.

Organizačně a programově byly akce dobře připraveny, za což náleží poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli a přispěli tak ke zdárnému průběhu. Činnost spolku byla prezentována na nástěnkách spolku na web stránkách a v prezentačních knihách.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU:

V roce 2022 byly příjmy a výdaje spolku regulovány rozpočtem pro rok 2022 schváleným valnou hromadou dne 25.2.2022. Pohyb finančních prostředků byl evidován pomocí peněžních knih spolku a je podložený finančními doklady. V závěru roku 2022 byla provedena revize hospodaření členy revizní komise.

ZÁVĚREM:

Můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl na dané možností úspěšným převážně ve všech zrealizovaných akcích a činnostech.

Svým členstvím ve spolku a účastí na akcích se veřejně hlásíme k propagaci duševního zdraví a jeho destigmatizaci ve společnosti, címž naplňujeme hlavní profil našeho spolku.

Společně si přejme , aby nám naše úsilí a odhodlání vydrželo i nadále a činnost spolku se dále rozvíjela. Aby se rozšiřovala členská základna a mohli více prezentovat naše cíle a vize ku prospěchu všech, kteří projeví zájem.

Děkuji za pozornost!

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 24.2. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *