Zpráva o činnosti občanského spolku SNADNO, z. s. Přerov za rok 2016

Profil spolku: ¨ příloha č.1

Spolek sdružuje občany s duševním onemocněním, jejich rodiče, příbuzné a přátele. Společným cílem všech členů spolku je vzájemná a neformální pomoc s duševním onemocněním v praktickém životě, předáváním zkušenností a pomoc ostatním osobám , které projeví zájem. V současné době tvoří členskou základnu 14 členů. Spolek řídí 5-ti členná rada dle schváleného ročního rámcového programu na pravidelných schůzkách za přispění ostatních aktivních členů. Pro schůzovou činnost, školení, přednášky a společenské akce spolek využívá klubovnu Alfa handicap na náměstí Svobody 4 v Přerově.

Činnost spolku:

Veřejně prospěšná:

Napomáháme s osvětou duševních nemocí. V souladu s profilem spolku seznamujeme veřejnost s činností na stránkách PŘEROVSKÉHO DENÍKU, na nástěnkách psychocentra Přerov, klubovny Alfa handicap Přerov a na webových stránkách.

V rámci akce RODIČE SOBĚ, pořádanou Českou asociací pro duševní zdraví, která byla v loňském roce ukončena, měli možnost členové klubu rodičů i členové spolku účastnit se pořádaných akcí.

Jsme zastoupeni v  Občanském Spolku Pomoci Duševně Nemocným ČR . Člen spolku se dne 13.5.2016 účastnil zasedání Valné hromady Občanského Spolku Pomoci Duševně nemocným v Hradci Králové v nově vybudovaném centru pro duševně nemocné. Při hospitalizací v léčebnách využíváme možnosti obracet se prostřednictvím rady Občanského spolku pomoci duševně nemocným ČR v čele s jeho předsedou ing. Záviškem na odpovědné lékaře v případě nesprávného postupu a chování personálu k pacientovi a také v případě porušování léčebného postupu.

Spolupráce:

S Duševním zdravím o.p.s. Přerov. Na pozvání jsme se účastnili Dne otevřených dveří denního stacionáře. V rámci „Dne pro duševní zdraví“ jsme 12.října pomáhali s přípravou a výzdobou stanů pro prezentaci spolků programově zaměřených na oblasti duševního i tělesného zdraví. V rámci této akce jsme seznamovali veřejnost s činností spolku pomocí prezentačních knih a osobní agitace. V případě potřeby je klub rodičů připraven zapojit se do práce terénní služby pro pacienty s psychickým onemocněním v domácím prostředí, formou předáváním zkušenností s onemocněním jejich příbuzným a zapojit je do činnosti klubu. Využili jsme také nabídku k účasti na benefičním koncertu v Klubu teplo na Horním náměstí pořádaného Duševním zdraví o.p.s. 27. dubna.

Podpora:

Svépomocné skupiny při psychosociálním centru v Přerově. Členům svépomocné skupiny jsme se zavázáli hradit finanční náklady na odměny vítězům turnaje ve stolním tenise a při jejich účasti na akcích spolku částečné náklady spojené s akcí.

Při hospitalizacích členů spolku nebo svépomocné skupiny zajíždíme na návštěvy se záměrem podpořit a ulehčit pobyt v léčebně a zajistit potřebné úkony spojené se soukromím.

Rekondice:

V rámci rekondice se uskutečnily 2 procházky Přerovskými luhy

23.dubna z Přerova autobusem do Lýsek a pěšky přes Žebračku na přerovskou Lagunu se účastnilo 5 členů spolku, 2 členové svépomocné skupiny a 1 rodinný příslušník.

10. září z Přerova autobusem do Sobíšek a pěšky přes Vinary do Předmostí s návštěvou muzea paleontologie. Účastnili se 3 členové spolku.

Hlavní rekondiční akcí byl 5-ti denní pobyt v RZ U plané jabloně v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí v okrese Frýdek Místek ve dnech 13. – 17. června. Účastnilo se celkem 14 osob z toho 7 členů spolku, 4 ze svépomocné skupiny, 1 rodinný příslušník a 2 kamarádi. V průběhu pobytu několik odvážlivců zdolalo vrchol Lysé hory. Odměnou za námahu byly krásné výhledy na beskydská pohoří. Při sestupu jsme navštívili známý hotel Petr Bezruč a občerstvili se. Následující den po náročném výstupu vycestovalo několik zájemců do aquaparku ve Frýdku Místku.

Na druhém celodenním výletu se několik zájemců dopravilo kolem vodní nádrže Šance do osady Staré Hamry s  historickou stavbou kostela a s památníkem Maryčky Magdonové. Naše cesta vedla dále naučnou stezkou Grůň na Bílý kříž k hotelu Chargulák. Po krátkém odpočinku a občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu.

Ostatní se dle zájmu věnovali buď krátkým procházkám okolní přírodou nebo odpočívali. Večerní zábavu jsme si zpříjemňovali posezením u táboráku s kytarou. Několik volných chvil jsme také věnovali zhotovením pobytové vlajky a rukodělné výrobě předmětů z nalezených dřevin a hornin. Stravu jsme si připravovali sami bez hlavního jídla, které bylo zajištěno dovozem. Nechyběli ani veselé ranní rozcvičky a celkově dobrá nálada. Pro dopravu a nákupy bylo k dispozici osobní auto. Organizačně bylo vše skvěle zvládnuto. Finanční náklady si každý účastník hradil sám.

Kulturní a společenské akce:

Asi 5 členů spolku a svépomocné skupiny využilo nabídku k účasti na benefičním koncertu v Klubu teplo na Horním náměstí pořádaným Duševním zdravím o.p.s. 27. dubna.

6. srpna jsme si sami zorganizovali posezení s kytarou na Přerovské laguně s opékáním špekáčků. Účastnilo se 6 členů spolku, 9 členů svépomocné skupiny a 1 kamarád takže z našich celkem 16-ti hrdel zazněli známé folkové písně.

V rámci Hudebního léta na hradbách se celkem 3 členové spolku a 3 členové svépomocné skupiny účastnilo 8. září koncertu britského kytaristy.

Hlavním kulturním a společenským zážitkem byl dvoudenní víkendový zájezd do Prahy uspořádaný spolkem ve dnech 14. a 15. května v rámci poznávání pamětihodností měst ČR. Účastnilo se celkem 5 členů spolku, jeden ze svépomocné skupiny a 3 rodinní příslušníci.

V sobotu jsme navštívili Petřínskou rozhlednu s vyhlídkou na Prahu. Sjeli pozemní lanovkou a prošli nábřežím Vltavy přes Karlův most k přístavišti výletních lodí na protilehlém břehu Vltavy a měli hodinovou projížďku. Naše putování dále pokračovala na Staroměstské náměstí a Staré město s prohlídkou pamětihodností. Tramvají jsme se k večeru přepravili do místa ubytování na Náměstí Míru.

V neděli jsme se vypravili na Vyšehrad. Prošli se po hradbách, navštívili vyšehradský hřbitov, vnitřní opevnění hradeb s prohlídkou muzea a originálů soch Karlova mostu. Opoledním vlakem jsme se všichni ve zdraví dopravili do Přerova. Organizačně byla okce opět skvěle zvládnuta. A finanční náklady si každý účastník hradil sám.

Sportovní aktivity:

Byly zůženy na dva bowlingové turnaje v restauraci U Madony.

První se uskutečnil 27. května za účasti celkem devíti hráčů členů spolku, členů svépomocné skupiny a přátel. Druhý 11. listopadu za účasti dvou členů spolku, dvou členů svépomocné skupiny a čtyř přátel. Jelikož se druhého turnaje nezůčastnili všichni přihlášení tak se výrazně prodražila úhrada za pronájem dvou drah.

Konec roku patřil tradičně společenskému večírku který se uskutečnil 10. prosince v klubovně Alfa handicap. Zůčastnilo se celkem 17 členů spolku a svépomocné skupiny. Bohaté občerstvení jsme si přinesli z domovů a sami připravili. Krátce po úvodu jsme se podívali na videa z rekondičního pobytu natočené rodinným příslušníkem člena spolku. Každý účastník přispěl cenou do tomboly, která se v průběhu večera několikrát losovala a každý si domů odnesl některou z cen. Hudební zábava s kytarou a s řadou hezkých pisniček připravil a provázel celým večerem známý spolku. Za což mu byla předána chutná odměna. K tanci a k poslechu byla připravena hudební reprodukce.

Závěrem:

Svým členstvím ve spolku, vzájemnou pomocí a účastí na pořádaných akcích pomáháme k pozvolnému odstraňování stigmatizace duševních nemocí ve společnosti což plně vystihuje profil našeho spolku.

Vzájemně se snažíme pomáhat i ostatním duševně nemocným a jejich rodinným příslušníkům a překonáváme těžkosti života s duševním onemocněním.

Závěrem si společně přejme , aby nám naše úsilí a odhodlání vydrželo a dále se rozvíjelo. Aby se rozšířovala členská základna a mohli jsme více veřejnosti prezentovat naše cíle a vize ku prospěchu všech, kteří projeví zájem.

.

Děkuji za pozornost!

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 3. 3. 2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *