Zpráva o činnosti spolku SNADNO, z.s. Přerov za rok 2014

předložená valné hromadě spolku dne 5.3. 2015

  1. Úvod

Činnost spolku byla organizována dle rámcového plánu činnosti na rok 2014, který byl schválený na valné hromadě dne 12.3. 2014. Organizaci podle plánu zajišťovala 5-ti členná rada spolku volená na dvou leté období roků 2014-2016. Do příprav a organizací za zapojila i řada členů. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 14 porad s průměrnou účastí 70 %. Rady spolku se konaly v klubovně Alfa handicap na Náměstí Svobody 4 v Přerově. Mimo to jsme klubovnu využívali pro přednáškovou činnost k uspořádání společenského odpoledne u grilu a na uspořádání závěrečného večírku. Za roční pronájem klubovny jsme uhradili z poskytnuté finanční podpory od města Přerova celkem 2 240,-Kč.

  1. Pořádané akce

Činnost spolku jsme v loňském roce zahájili valnou hromadou, na které bylo zvoleno 5 členů rady na dvouleté období a dvoučlenná revizní komise včetně ostatních dokumentů potřebných pro činnost spolku.

O tři dny později tedy 15.3. jsme v Přerově uvítali 13 zástupců celostátní sdružení pomoci duševně nemocným v čele z předsedou ig. Záviškem. Schůzky celostátní rady se účastnili František Raška a Monika Frélichová . Schůzka se konala v církevním školícím centru SONUS v Přerově. Prostory pro konání zajistila Dagmar Kamrlová. O činnosti celostátní rady jsme průběžně informování a máme v radě zastoupení.

O 4 dny později tedy 19.3. se uskutečnila přednáška na téma mobing, bossing, kterou nám skvěle připravila členka spolku Jana Oravová. Seznámili jsme se s dvěma formami šikany na pracovišti a to od zaměstnavatele a nebo od spolupracovníků a prezentovala je na příkladech, se kterými se někteří účastníci přednášky v praxi osobně setkali.

Dne 11.4. se několik nás na pozvání účastnilo dne otevřených dveří Denního stacionáře při psychosociálním centru v Přerově, kde jsme byli mile uvítání a pohoštěni. Prohlédli jsme si výrobky výtvarného kroužku, seznámili se s celou řadou  pravidelně připravovaných aktivit a pobesedovali s personálem centra.

Tak jako na jaře  roku 2013 jsme se vydali do Teplice n.Beč., tak na jaře 2014 /11.4. se vydala 5-ti členná skupinka + Black pod vedením Věry Retlové na relaxační výlet kolem hradu Helfštýn, načerpat zdravou energie z jarního slunečka po zimním lenošení. Dle pořízených fotografií a předaných informací se výlet vydařil ke spokojenosti účastníků.

V červnu ve dnech 12.6. až 15.6. jsme pro sebe a rodinné příslušníky uspořádali relaxační pobyt u jezera Olšovec a městečka  Jedovnice v okrese Blansko. Účastnilo se celkem 14 osob z toho 9 členů spolku, 3 členové svépomocné skupiny a dvě děti-rodinní příslušníci. Ubytování bylo zajištěno v chatě u rybníka Olšovec a společné večeře v Jedovnické restauraci. Ostatní stravování jsme připravovali sami na chatě v dobře vybavené kuchyňce. Během pobytu jsme navštívili Punkevní jeskyni s propastí Macocha, muzeum Rudice umístěné ve větrném mlýnu s kvalitním výkladem o historie a současnosti krasové oblasti a okolních jeskyních. Prošli jsme si Rudické propadání po turisticky značené stezce v délce 5-ti km. Večerní zábava se odehrávala u táboráku sice bez kytary, ale i tak jsme se dobře bavili. Velmi kvalitní byly ranní rozcvičky. Z nichž jedna se uskutečnila při ranním sluníčku na břehu Olšovce. Své pocity jsme mohli vyjádřit individuální kresbou na společně vytvořeném plakátu. Na úhradu dopravy a vstupného jsme využili poskytnuté finanční dotace od města Přerova v celkové výši 4 442,-Kč. Z toho doprava 2 040,-Kč a vstupné 2 402,-Kč. Ostatní náklady na stravu a ubytování si hradil každý sám. Program byl organizován dle schválených propozic. Pro místní dopravu jsme využili osobního automobilu Pavla Šmídly a jeho služby. Dobře byly připraveny a organizovány přesuny hromadnými prostředky o což se zasloužila Hanka Rašková. Dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizování pobytu. Moc se nám to líbilo, ale bohužel pro nabytý program nezbylo moc času na lenošení.

Ve veřejně prospěšné činnosti jsme stejně jako v roce 2013 pomáhali při organizování Dětského dne v Opatovicích, který každoročně pořádá firma KROK Hranice pro děti svých zaměstnanců. Za přispění pracovníka firmy, který vyrobil barevné poutače k devíti námořním disciplínám a které jsme s větší části obsadili členy spolku se akce skvěle vydařila za což jsme od majitele firmy obdrželi vřelé poděkování a  uznáním za kvalitní přípravu. Velmi oblíbenými disciplínami byla například střelba z lodního děla (vzduchovky ), střelba z námořnické ručnice (gumového praku) nebo lovení rybiček do námořní kuchyně. Do přípravy se také zapojili členové denního stacionáře psychosociálního centra výtvarného kroužku, kteří nám z krepového papíru vyrobili překrásné námořnické čepice. Které v horku a potu pouštěli barvu a měli jsme hezky pomalované obličeje. Poděkování náleží těm, kteří je vyrobili a členům spolku, kteří se účastnili a přispěli tak k vydařené akci. Jmenovitě M. Frélichcové, H. Raškové, M. Matyášové D. Kamrlové, J. Čempělové , V. Retlové, R. Valachovi. Odměnou nám bylo mimo jiné chutné občerstvení, kterým nás pohostil majitel firmy.

V rámci série relaxačních výletů jsme se dne 13.8. vydali na zámek Lednice. Zúčastnilo se celkem 5 členů spolku a 1 člen svépomocné skupiny. Shlédli jsme překrásně renovovaný zámek, včetně nádherného interiéru a vyřezávaných dřevěných stropů při prohlídce. Prošli jsme okruhem zámecké zahrady s řadou rybníků až k vysokému minaretu s rozhlednou. Odpoledne jsme vzhlédli ukázky umění opeřených dravců. Velmi se líbila také jízda historickým vlakem, který se ale na zpáteční cestě pro nás unavil a museli jsme na něj čekat. Na úhradu dopravy a vstupného jsme využili finančních prostředků z grantu od města Přerov v celkové výši 1 256,-Kč .

Dobrou zábavu a pobavení jsme si užili dne 29.8. při společném odpoledním grilování na zahradě u klubovny Alfa handicap , kterého se účastnilo celkem 9 osob z toho 7 členů spolku. Dobré jídlo a pití jsme si přinesli sami. Ale opět chyběla kytara, kterou jsme však plně nahradili nekonečným povídáním o radostech i strastech života.

27.9. se 3 odvážlivci vypravili na Baťův vodní kanál. Akci zorganizovala jako průzkumnou M.Frélichová pro případ většího zájmu. Plavba na motorové lodi přes plavební komory byla velmi zajímavá, ale pro naše potřeby je nevhodná z důvodu malého prostoru na lodi a s tím spojený pocit svázanosti .

14.9. následoval v pořadí již 3. relaxační výlet a tentokrát na zámek Raduň a  naučnou stezku v přírodní rezervaci Hvozdnice u Opavy. Účastnilo se celkem 8 členů spolku a jedna zaměstnankyně firmy Krok. Prohlédli jsme si interiér zámku a přilehlou zámeckou zahradou, blízkou sýpkou na obílí přestavěnou na muzeum a květné arboretum. Následoval autobusový přesun do přírodní rezervace a příjemná  procházkou po naučné stezce. Načerpali jsme spoustu hezkých zážitků a využili příležitost k osobnímu jednání a výměně zkušeností. Všem se moc líbilo. Náklady na dopravu a vstupné byly hrazeny z finanční podpory od města Přerova a činily celkem 898,- Kč.

2.10. proběhla přednáška s besedou o duševních onemocnění, kterou si pro nás na požádání připravil psychiatr Mudr Poliačik. Po svém výkladu odpovídal na rozličné písemné dotazy. Účastnilo se celkem 12 členů spolku a dva zástupci veřejnosti, kterou jsme prostřednictvím svých blízkých pozvali. Pan Poliačik přislíbil spolupráci i v roce 2015.

8.10. je den, který spadá do mezinárodně vyhlášeného týdne pro duševní zdraví a je každoročně organizován O.P.S. Duševní zdraví při psychosociálním centru v Přerově a koná se před budovou MENS. Účastnili jsme se jako každoročně na pozvání a přispěli prezentací naší činnosti troškou do mlýna ke kladnému postoji veřejnosti k duševním zdraví. Pro prezentaci jsme měli připravené album s fotodokumentací  našich akcí. Průběžně se u prezentačního stolečku vystřídalo 5 členů spolku.

10.11. si pro nás opět připravila Jana Oravová přednášku a tentokrát o aromaterapii s praktickou ukázkou masáže krku a šíje . Prezentovala škálu aroma vůní a vhodnost jejich použití. Podrobně demonstrovala postup masáže krku a šíje za použití vůní na praktických ukázkách. Pro ukázku a k zapůjčení přinesla odbornou literaturu. Za její obětavost jí děkujeme.

Blížící se Vánoce a jejich krásnou atmosféru jsme si užili v Rožnovském skanzenu na vánočním jarmarku s ukázkami vánočních zvyků a obyčejů, které předváděli krojovaní lidoví umělci a soubory. Předvánoční jarmark se konal 13.12. a účastnilo se ho celkem 10 osob z toho 6 členů spolku,2 členové svépomocné skupina a 2 děti-rodinní příslušníci. V Janíkově stodole jsme shlédli divadelní ukázky lidových zvyků a v dřevěném  kostelíků hudební a pěvecké vystoupení. Atmosféru blížících se Vánoc jsme si odvezli domů a vydržela nám až do Štědrého dne. Náklady na vstupné byly uhrazeny z finanční podpory od města Přerova.

Závěr roku jsme oslavili dne 6.12. na společenském večírku, který jsme uspořádali v klubovně Alfa handicap. Kvalitní domácí chuťovky a troška kvalitního vína přispěla k dobré náladě. A konečně došlo i na ty kytary a to v rukou 4 kvalitních hudebníků, kteří se již pokládají za naši klubovou kapelu. Veselé tanečky byly samozřejmostí. Společného veselí se účastnilo celkem 19 osob z řad členů spolku a svépomocné skupiny.

  1. Společensko prospěšná činnost

Nedílnou součástí činnosti je veřejná propagace našich záměrů plynoucích ze stanov. Pro tyto účely využíváme nástěnky v recepci psychosociálního centra v Přerově a v klubovně Alfa handicap na Náměstí Svobody. Nástěnky jsou pravidelně aktualizovány. Činnost spolku je zaznamenávána kronikářem Jiřím Tomečkou. Veřejnost je o naší činnosti informována v rubrice „redakční pošta“ Přerovského deníku a na WEB stránkách snadno.estranky.cz, které pravidelně aktualizoval Roman Valach a v současné době společně s Jiřím Podvoleckým připravují jejich obměnu.

Členové rady se zúčastňují přednášek a seminářů pořádaných UNO Olomouckého kraje a sociálního a zdravotního oddělení Přerovského magistrátu. O situaci v sociální oblasti jsme pravidelně informování prostřednictvím e-mailových zpráv z Přerovského magistrátu. Z Olomouckého kraje je nám elektronicky doručován zpravodaj pro neziskové organizace „SVĚT NEZISKOVEK“, který informuje a prezentuje činnosti neziskových organizací v Olomouckém kraji. Dále je to e-buletin od unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.

Celostátní sdružení OSPDN, ve kterém jsme zastoupení se již soustavně a dlouhodobě zabývá přípravou zákona o reformě psychiatrie v ČR. Na posledním setkání, které se uskutečnilo u příležitosti konání 33. Konference sociální psychiatrie v přerovském hotelu Jana ve dnech 20 – 22.11. jsme vyslechli aktuální stav příprav. Konference se na pozvání účastnil František Raška a Monika Frélichová. Velmi nás zaujalo veřejné vystoupení zahraničních účastníků PEER konzultantů z Finska a Německa. Je to forma pomoci od těch, kteří si již s nemocí poradili a předávají své zkušenosti těm, kteří je potřebují a jsou bez zkušeností. Tato účinná forma pomoci, jak bylo na konferenci prezentováno má řadu příznivců i u široké řady odborníků. Může nám být ctí, že takto odborně proškoleného PEER konzultanta máme v našich řadách. Koncepce naše spolku je takto formována ve stanovách a při našich společných setkáních si ji vzájemně aplikujeme. Záměr, který nás v roce 2012 vedl k zakládání občanského sdružení s uvedou formou pomoci plně koresponduje a účinnost jejích výsledků každý z nás více či méně pociťujeme.

  1. Závěrem

Na to čeho jsme v roce 2014 dosáhli můžeme být právem hrdi. Přesto že jsme nemocí často obtěžováni tak věřme, že do toho půjdeme znovu. Takto správně nastavený chod spolku ověřený již tříletými zkušenostmi, se budeme snažit dále prohlubovat a rozvíjet k našemu dobru i k dobru společnosti ve které žijeme.

Děkuji za pozornost

Vypracoval: František Raška

V Přerově: 5.3. 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *